Our Service
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 0 wc
Song Hanh Road, Phu Huu,District 9,HCMC
ID: LS20210502
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Phu Thuan Street, Tan Phu Ward, Dictrict 7, HCMC
ID: LS20210501
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Phu Thuan Street, Tan Phu Ward, Dictrict 7, HCMC
ID: LS20210500
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Phu Thuan Street, Tan Phu Ward, Dictrict 7, HCMC
ID: LS20210499
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Phu Thuan Street, Tan Phu Ward, Dictrict 7, HCMC
ID: LS20210498
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Phu Thuan Street, Tan Phu Ward, Dictrict 7, HCMC
ID: LS20210497
18,212,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20210496
18,212,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20210495
17,073,750 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20210494